0 Parentium Media - Poreč - službene stranice

Opći uvjeti oglašavanja

 1. Opći uvjeti oglašavanja primjenjuju se na pravne odnose naručitelja oglasa (Naručitelj) i izdavača (Portal) portala www.parentium.com. Poslovni odnos između Naručitelja i Portala nastupa pisanim iskazivanjem interesa Naručitelja za oglašavanje na Portalu.
 2. Stupanjem u poslovni odnos sa Portalom, Naručitelj prihvaća Opće uvjete oglašavanja i Uvjete korištenja Portala te Cjenik oglašavanja važeći u trenutku početka poslovnog odnosa.
 3. Sva tekstualna, tehnička i dizajnerska rješenja na Portalu nastala iz poslovnog odnosa Naručitelja i Portala u vlasništvu su Portala, osim gotovih materijala koje Naručitelj dostavi Portalu. Svi su sadržaji zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima te ostalim zakonima na snazi u Hrvatskoj i Europskoj uniji.
 4. Odgovornost za istinitost, točnost i ažurnost dostavljenih podataka snosi Naručitelj.
 5. Portal ima pravo ukloniti oglas ukoliko procijeni da je njegovom objavom nanesena šteta bilo kojoj od ugovornih strana ili trećoj strani.
 6. Naručitelj je za potrebe oglašavanja Portalu dužan dostaviti materijale u svom vlasništvu, ili mora biti u stanju dokazati da ih smije koristiti u svrhu oglašavanja.
 7. Zakupljeni oglasni prostor je neprenosiv na treće osobe, osim uz poseban dogovor između Naručitelja i Portala.
 8. Osim u posebnim slučajevima, oglas će na Portalu biti objavljen u roku od pet radnih dana od datuma kad je Naručitelj podmirio predračun odnosno račun. Vrijeme zakupa oglasnog prostora počinje teći od trenutka objave oglasa na Portalu.
 9. Naručitelj ima pravo tražiti uklanjanje sa Portala oglasa koji je već objavljen. U tom slučaju Naručitelj nema pravo na povrat uplaćenog iznosa za oglašavanje.
 10. Portal može ukloniti oglas i prije isteka utvrđenog roka sukladno Uvjetima o korištenju portala, te zadržava pravo na naknadu štete.
 11. Reklamacije na objavljeni oglas Portal će prihvatiti isključivo u pisanom (klasičnom ili elektroničkom) obliku, najkasnije u roku od pet dana od dana objave oglasa. Ukoliko ugovorne strane utvrde da je reklamacija važeća, Portal će Naručitelju odobriti objavu oglasa bez dodatne naknade. Ukoliko je pogrešku skrivio Naručitelj, reklamacija neće biti uvažena.
 12. Ukoliko dođe do pada servera, aplikacije Portala ili oglas na drugačiji način bude nedostupan, vrijeme oglašavanja će se na zahtjev Naručitelja produžiti za duljinu trajanja nedostupnosti Portala. Portal ne snosi odgovornost za nedostupnost do koje je eventualno došlo zbog kvara na mrežnoj (Internet) infrastrukturi koja nije pod nadzorom Portala.
 13. Urednik portala pridržava pravo odbiti objavu oglasa u slučajevima kad procijeni da bi njihova objava bila nezakonita, neetična, tehnički neadekvatna ili na drugi način neprikladna.
 14. Za agencijski popust i ostale informacije kontaktirati Portal na marketing@parentium.com
 15. parentium.com zadržava pravo izmjene cjenika bez prethodne najave. Izmjene cjenika ne odnose se na cijene proizvoda i usluga ugovorenih prije izmjene cjenika.

Kontakt:

Parentium Media
Obrt za marketing i izdavaštvo
Vl. D. Požarić

I.M.Ronjgova 6
Poreč HR-52440

Tel.: 097 71 35 973

Marketing: marketing@parentium.com
Vijesti: vijesti@parentium.com
Urednik: urednik@parentium.com

OIB: 86421036390

IBAN: HR9323600001101922770